REGULAMIN SERWISU WWW.BAND.PL (stowarzyszenia)

I. Postanowienia ogólne
1. Serwis BAND.pl działa na zasadzie STOWARZYSZENIA, które stowarzysza zespoły wykonujące różne gatunki muzyki.
2. Głównym celem jest promocja, reklama i popularyzowanie zespołów "z band.pl" wszelkimi możliwymi środkami takimi jak: polecanie zespołów dla organizatorów koncertów, reklama prasowa i radiowa, ulotki,
3. Każdy zespół (członek stowarzyszenia) otrzymuje konto www 30MB o adresie www.TwojZespol.band.pl (w przypadku chęci powiększenia konta www o kolejne MB - obowiązywać będzie indywidualna umowa ze stowarzyszeniem BAND.pl)
4. BAND.pl stawia sobie za najwyższy priorytet jakość i szybkość kont oraz intensywność działań reklamowych na rzecz zespołów współpracujących ze stowarzyszeniem.
5. Każdy zespół zobowiązany jest do wnoszenia rocznych opłat tytułem składek członkowskich w wysokości rokrocznie ustalanej przez władze stowarzyszenia.
6. BAND.pl zastrzega sobie prawo do niewspółpracowania z niektórymi zespołami bez podania przyczyny.
7. Informacje podane przez ciebie i adres e-mail nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim (firmom, osobom prywatnym, itp.)
8. BAND.pl nie odpowiada za przerwy w działaniu, błędy i jakość połączeń, ale dokłada wszelkich starań, aby takowych uniknąć.
9. BAND.pl zastrzega sobie prawo zmiany tego regulaminu.
10. Usunięcie konta nie powoduje zwrotu wniesionej składki.

Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) dokona wniesienia opłaty abonamentowej za wybraną usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie,
c) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

II. Rejestracja nowego członka stowarzyszenia
1. Osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż nazwa jego konta nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału BAND.pl. BAND.pl może odmówić rejestracji konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu.

III. Płatności i formy rozliczeń
1. Nowy członek stowarzyszenia jest zobowiązany do wniesienia opłaty (składki) najpóźniej w terminie 14 dni po uruchomieniu konta www.
Warunkiem kontynuowania członkostwa w BAND.pl dokonanie opłaty rocznej (składki). Ważniejszy jest dla nas jednak stały kontakt z użytkownikami konta www niż umowne składki członkowskie.
2. Po upływie 30 dni od momentu poinformowania członka o dokonanie wpłaty członkowskiej (e-mailem lub telefonicznie) i braku odpowiedzi domniemujemy wówczas, że zespół zaprzestał działalności i nie ma sensu żeby strona nadal wisiała na serwerze.

3. Wpłaty na rzecz stowarzyszenia BAND.pl dokonywane są za pomocą przelewów bankowych.

IV. Ograniczenia techniczne i merytoryczne
1. Konto/strony mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta/stron do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. 2. BAND.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach:
a) umieszczania na koncie/stronach treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, przyjętymi normami społecznymi i obyczajowymi,
b) prób wykorzystywania konta/stron niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad Netykiety sieciowej, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych), a także działania na szkodę BAND.pl,
c) przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta/stron
d) przekroczenia limitu MB wyznaczonych przez BAND.pl

V. Obowiązki i uprawnienia BAND.pl
1. BAND.pl dołoży wszelkich starań, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania proponowanych usług, a także ochrony danych znajdujących się na serwerach BAND.pl
2. BAND.pl zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim.
4. Konta/strony Użytkowników może być wykorzystywane przez BAND.pl do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania lub zamieszczania treści reklamowych i promocyjnych, wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na prowadzenie takich działań przez BAND.pl
5. BAND.pl zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników pocztą elektroniczną.
b) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach BAND.pl
7. BAND.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób w jaki będą wykorzystywane konta/strony przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia bądź niemożności udostępnienia jego stron,
c) treść i zawartość stron Użytkowników,
d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, e) informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet znajdujące się na stronach Użytkowników,
f) przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od BAND.pl (siła wyższa lub działanie osób trzecich),
g) utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, trzęsienie ziemi, pożar itp) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BAND.pl (działanie osób trzecich).
8. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z świadczoną usługą, BAND.pl ma prawo dokonać sprawdzenia technicznych aspektów świadczenia usługi oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

VI. Postanowienia końcowe
1. BAND.pl ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. BAND.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach serwisu na 7 dni przed ich wprowadzeniem.
3. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu BAND.pl , prosimy kierować na adres webmaster@band.pl lub też zgłaszać listownie na adres:
BAND.pl , po box 57, 11-500 Giżycko 1
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2003 roku.
Rozdzielczość: 1024 | 1280